Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Józef Krok - Geodezja - Kartografia | Sanok | Lesko | Ustrzyki Dolne | Brzozów | Krosno | Bieszczady | Podkarpacie |

Usługi

Geodezja, zgodnie z obowiązującym od 1 października 2018 r. Rozporządzeniem w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (dz. U. 1818,) jest aktualnie przyporządkowana do dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport w dziedzinie nauk inżynieryjno - technicznych. Zajmuje się ona szeroko pojętymi pomiarami powierzchni Ziemi, jej kształtu oraz zmianami w tym zakresie na niej zachodzącymi.  Pomiary te,  dotyczyć mogą również struktury własnościowej gruntów jak i charakteru ich użytkowania i wykorzystywania.

Powierzchnia Ziemi a w szczególności obszary mocno zainwestowane i zurbanizowane, podlegają na skutek działalności człowieka, czy to sił natury ciągłym zmianom. Jako firma geodezyjno kartograficzna, zajmujemy się ich rejestracją, pomiarami i uwidacznianiem zebranych w terenie danych w różnego rodzaju dokumentacji geodezyjnej oraz opracowaniach kartograficznych, w formie wielkoskalowych materiałów mapowych lub innych materiałów mających charakter graficzny. Działalność naszej firmy to m.in. również przemyślane wytyczanie i tzw. "wynoszenie" w danej przestrzeni geodezyjnej (terenie) zaplanowanych lub zaprojektowanych wcześniej na podkładach mapowych obiektów inżynieryjnych i budowlanych czy elementów związanych z ewidencją gruntów.

W codziennej praktyce wszystkim osobom, inwestorom oraz instytucjom prowadzącym działalność inwestycyjną, budowlaną lub gospodarującym nieruchomościami gruntowymi polecamy szereg usług z zakresu geodezji i kartografii:

Dotyczące ewidencji gruntów:

- Rozgraniczenia nieruchomości gruntowych (określenie zasięgu prawa własności)
- Podziały nieruchomości gruntowych
- Wznawianie i wyznaczanie zniszczonych znaków granicznych oraz granic prawnych działek ewidencyjnych
- Wyznaczanie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków
-
Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych i administracyjnych
- Regulacje stanów prawnych nieruchomości
- Sporządzanie klasyfikacji gleboznawczej gruntów

Dotyczące procesu inwestycyjnego:

- Pomiary sytuacyjne i sytuacyjno-wysokościowe (mapy do celów projektowych itp)
- Wytyczanie budynków, obiektów budowlanych i urządzeń inżynieryjnych
- Geodezyjna obsługa inwestycji
- Geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze
- Geodezyjne pomiary kontrolne m. in.: pionowanie wież, analizy przemieszczeń gruntów, konstrukcji budowlanych itp., obliczanie mas ziemnych

- Geodezyjny nadzór inwestorski

Inne prace:

- Geodezyjne pomiary kontrolne m.in.: pomiary powierzchni użytkowania zgłoszonych do dopłat  w ARiMR
- Dokumentację geodezyjną dla celów zalesień
- Zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych metodą GNSS (global navigation satellite system)
- Wszelkie opracowania geodezyjno kartograficzne i inżynierskie mające charakter specjalistyczny i indywidualny
- Numeryczne opracowania analogowych materiałów geodezyjno – kartograficznych

oraz

Dla jednostek samorządu terytorialnego:


- Modernizacje ewidencji gruntów i budynków
- Numeracje porządkowe nieruchomości


Posiadamy niezbędne uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 pkt 1, 2, 4, 5 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 30 poz. 163 z późń. zmian.).

Wszelkie wykonywane przez nas prace charakteryzuje rzetelność, dokładność i skrupulatność. Czynności zawodowe wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi technicznymi. Na wszystkie wykonane przez nas opracowania udzielamy gwarancji.


W skomplikowanym i złożonym niejednokrotnie procesie powstawania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej staramy się godzić interesy zleceniodawcy z podmiotami prowadzącymi państwowy zasób geodezyjno kartograficzny (ODGiK –i) oraz opiniującymi prace geodety np. przy podziałach nieruchomości (Urzędy Gmin).

Szczegółowy zakres wykonywanych prac oraz ceny uzgadniane są indywidualnie dla każdego zlecenia wraz ze Zleceniodawcą.


Serdecznie zapraszamy do współpracy !

 
Copyright  PUGiK Sanok Józef Krok 2010 - 2024 | Geodezja - Kartografia | Sanok | Bieszczady | Podkarpacie |.